Conferinta inchidere proiect

Pentru a descarca materialul faceti click aici.

21.12.2015


Organizare teatru forumuri si seminarii sanitare.

Pentru a descarca materialul faceti click aici.

3.12.2015


Organizare seminarii diseminare.

Pentru a descarca materialul faceti click aici.

2.12.2015


Planificare Workshop-uri tutori

Pentru a descarca materialul faceti click aici.

5.11.2015


Planificare Workshop-uri elevi

Pentru a descarca materialul faceti click aici.

5.11.2015


Tabăra Vacanța 2015

În perioada 24 - 29 august 2015, 48 de elevi cu risc de părăsire timpurie a scolii din regiunea Sud Vest Oltenia au luat parte la “Tabăra Vacanța 2015”, un program de educație prin experiență și aventură, ce utilizează elementele cursului de frânghii la înălțime si care își propune să dezvolte competențe în rândul tinerilor pentru ca aceștia să devină cetățeni responsabili, integri şi perseverenți, capabili să contribuie la propria lor dezvoltare, astfel contribuind la bunăstarea comunității.


“Tabăra Vacanța 2015” s-a derulat în cadrul proiectului cu titlul „Înapoi la școală!” – POSDRU/188/2.2/S/155476, proiect implementat de Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă în parteneriat cu Asociația Econyouth și Asociația Umanitară Romanița și cofinanțat din Fondul Social European prin Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

29.09.2015


Modalităţi de intervenţie la nivelul COMUNITĂŢII

Consiliere psihopedagogică individuală şi de grup;
-Testarea cu baterii de teste psihologice în scopul cunoaşterii nivelului de dezvoltare
intelectuală a profilului aptitudinal şi de personalitate a elevilor;
- Organizarea unor activităţi de pregătire suplimentară ,,scoala dupa scoala” pentru cei care manifestă dificultăţi de asimilare, precum şi în cazul celor cu lacune în pregătire, datorită absenteismului.
Considerăm că este necesară o cunoaştere mai amanunţită, atât a elevilor, cât şi a familiilor acestora.

07.10.2015


Modalitati de interventie la nivelul FAMILIEI in vederea prevenirii si combaterii abandonului scoalar

Constituirea unor asociaţii a părinţilor cu copii aflaţi în situaţia de risc / sau abandon şcolar care să vizeze : - consiliere privind cariera;
- învăţarea unor strategii de găsire a unui loc de muncă;
- tehnici de rezolvare a situaţiilor de criză;
- strategii de monitorizare şi gestionare a traseului educaţional al elevului;
- organizarea de seminarii educaţionale în scopul informării parintilor cu privire la variantele optime de şcolarizare pentru elevi;
- sprijin financiar sub formă de rechizite, îmbrăcăminte, transport şcolar al elevilor din mediul rural în mediul urban;

15.10.2015


Modalitati de interventie la nivel de ELEVILOR in vederea prevenirii si combaterii abandonului scolar

Implicarea factorilor de decizie, autorităţile locale, servicii sociale, ONG-urile, firme, în acţiunea de prevenire şi combatere a abandonului şcolar. Acţiunile pot viza:
- Informarea comunităţii cu privire la starea de fapt;
- Atragerea atenţiei asupra gravităţii şi consecinţelor în plan socio-econimic la nivelul judeţului, dat fiind faptul că abandonul datorat sărăciei generează la rândul său sărăcie;
- Pregatirea şcolară şi profesională deficitară creează premise pentru rata ridicată a şomajului şi a situaţiei financiare precare;
- Cei care abandonează şcoala nu vor avea formaţia morală şi civică necesară rolului de părinte şi a celui de cetăţean al comunităţii.

19.10.2015


Modalităţi de intervenţie la nivel de ŞCOALĂ in vederea prevenirii si combaterii abandonului scolar

Deoarece una dintre cauzele abandonului şcolar este constituită de absenteism, strategiile de intervenţie trebuie să vizeze
- școala, în principal în ceea ce priveşte calitatea intervenţiei instructiv-educative;
- pertinenţa conţinuturilor în raport cu trebuinţele de învăţare ale elevilor;
- relevanţa metodelor şi stilurilor didactice pentru situaţiile cognitive ale elevilor, sistemul de evaluare, etc.
Având în vedere strategiile de intervenţie care se impun la nivel de şcoală, de maximă importanţă este consilierea psihopedagogică a profesorilor cu privire la această categorie de elevi, precum şi cursuri de formare care vizează cunoaşterea şi utilizarea proiectării unor planuri de intervenţie individualizată şi personalizată a elevilor.
- Familiarizarea profesorilor cu tehnici de învăţare activă şi interactivă;
- Consiliere vocaţională;
- Managementul clasei de elevi.

21.10.2015


Prevenirea abandonului școlar

Prevenirea are ca scop evitarea condiţiilor ce ar cauza declanşarea procesului care duce la părăsirea timpurie a şcolii.
Aceasta presupune intervenţii concrete care să ducă la reducerea cât mai mult a fenomenului de abandon şcolar, prin acţiuni menite să limiteze sau să înlăture unde este posibil cauzele abandonului şcolar

Consolidarea participării la o educaţie şi la servicii de îngrijire de bună calitate a fost recunoscută ca fiind una dintre cele mai eficiente măsuri pentru a asigura un început favorabil în educaţie şi pentru a le dezvolta rezistenţa.

Corectarea abandonului școlar

Chiar daca abandonul școlar a avut loc, exista o serie de măsuri compensatorii ce oferă oportunităţi de educaţie şi formare pentru cei care au părăsit timpuriu şcoala.

Acestea pot lua forma unui sprijin financiar sau a altui tip de sprijin.

Acestea vizează să contribuie la reintegrarea tinerilor în sistemele tradiţionale de învăţământ sau să ofere o aşa-zisă „a doua şansă”.

Abordările de succes în instituţiile care oferă a doua şansă, diferă prin urmare, în mod considerabil de cele ale şcolilor tradiţionale prin abordarea dificultăţilor întâlnite de elevii din învăţământul general.

09.09.2015


Despre Abandonul școlar

Abandonul școlar presupune părăsirea școlii obligatorii înaintea terminării ei, renunțarea la studiu deliberat sau forțați de anumite împrejurări.

Absenteismul și lipsa de interes pentru scoală sunt de obicei primele semne care prefigurează abandonul școlar.

Există multe motive pentru care unii tineri renunţă la educaţie înaintea terminării studiilor, dar cert este ca efectele negative ale abandonului școlar se manifesta ulterior atat asupra lor, cat și asupra celor din jurul acestora.

Cauzele abandonului școlar
• Situaţia economică precară a multor familii;
• Mediul în care trăiesc copiii, numărul mare de copii şi precaritatea mijloacelor de subzistenţă;
• Grija faţă de fraţii mai mici îi ţine departe deşcoală;
• Lipsa condiţiilor normale de trai şi de studiu;
• Lipsa modelelor familiale-percepţia părinţilor despre rolul şi importanţa educaţiei;
• Preluarea activităţilor gospodăreşti;
• Alimentaţia insuficientă şi nediversificată;
• Nesupravegherea copiilor rămaşi în grija rudelor;
• Gradul scăzut de implicare din partea părinţilorşi lipsa colaborării cu cadrele didactice

Campania a avut ca scop prevenirea și reducerea fenomenului de părăsire timpurie a școlii și a inclus o serie de workshopuri ce au trata importanța educației in viată copiilor si impactul implicării pozitive a părinților si a comunității. Activitatea campaniei a inclus 33 de sesiuni de informare ce au urmarit creșterea gradului de conștientizare a minimum 600 de persoane din comunitățile identificate ca având un grad ridicat al riscului de abandon școlar.

In cadrul campaniei au fost deasemenea organizate 10 workshopuri cu tema “Importanta educației in viată copiilor si impactul implicării pozitive a părinților” ce au vizat 200 de tutori/părinți de elevi recrutați in cadrul grupului ținta precum și organizarea unei tabere pentru 48 de elevi cu risc de părăsire timpurie a școlii în vederea dezvoltării învățării non-formale si informale.

Efectele abandonului școlar

Consecinţele părăsirii şcolii sunt resimţite de persoana în cauză pe tot parcursul vieţii, reducând şansele de participare la viaţa socială, culturală şi economică a societăţii. De asemenea, pentru cel care a abandonat şcoala creşte riscul de şomaj, sărăcie şi excluziune socială. Va avea consecinţe asupra remuneraţiei primite de-a lungul carierei, a bunăstării şi a sănătăţii atât a sa cât şi a copiilor săi. Abandonul şcolar al părinţilor reduc şansele copiilor de a reuşi la şcoală.

08.09.2015


Campania de creștere a gradului de conștientizare în vederea prevenirii și reducerii fenomenului de părăsire timpurie a școlii

Asociația Econyouth împreuna cu Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă si Asociația Umanitară Romanița au derulat în perioada august - septembrie 2015, “Campania de creștere a gradului de conștientizare în vederea prevenirii și reducerii fenomenului de părăsire timpurie a școlii”, în cadrul proiectului cu titlul „Înapoi la școală!” – POSDRU/188/2.2/S/155476, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în regiunea Sud Vest Oltenia. Campania a avut ca scop prevenirea și reducerea fenomenului de părăsire timpurie a școlii și a inclus o serie de workshopuri ce au trata importanța educației in viată copiilor si impactul implicării pozitive a părinților si a comunității. Activitatea campaniei a inclus 33 de sesiuni de informare ce au urmarit creșterea gradului de conștientizare a minimum 600 de persoane din comunitățile identificate ca având un grad ridicat al riscului de abandon școlar. In cadrul campaniei au fost deasemenea organizate 10 workshopuri cu tema “Importanta educației in viată copiilor si impactul implicării pozitive a părinților” ce au vizat 200 de tutori/părinți de elevi recrutați in cadrul grupului ținta precum și organizarea unei tabere pentru 48 de elevi cu risc de părăsire timpurie a școlii în vederea dezvoltării învățării non-formale si informale.

01.09.2015